Eğitim ve Performans Değerlendirme Şefliği Görev ve Sorumlulukları

• İdari Personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak.
• Eğitim ve performans değerlendirme plan, program ve takvimini oluşturmak
• Eğitim ve geliştirme programlarıyla çalışanların eksikliklerinin giderilmesi
• Hazırlanan takvime uygun olarak performans değerlendirme sürecini uygulamak
• Hedeflerin gözden geçirilerek, gerekirse revize edilmesi
• Performans yönetimi (performans ölçüm ve değerlendirme) uygulayarak, kurumsallaşmayı sağlamak
• Tanıma, takdir, ödüllendirme ile terfi sistemlerine esas oluşturmak
• Ücret ve prim sistemine esas oluşturmak
• Başarılı çalışanların motive edilmesi sağlanırken üniversitenin de amacına ulaşmasına katkı sağlamak